Navigácia

Osobní údaje

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť BEKAMA s.r.o., IČO: 50 782 428, so sídlom Slatinská 26, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 118229/B (ďalej len "BEKAMA"), chráni všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi (ich mená, priezviská, adresy, telefóny, e-maily, cookies, prístupové údaje) pred zneužitím a spracováva ich v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Pretože je pre nás bezpečnosť vašich osobných údajov dôležitá a chceme, aby ste ďalej mohli bez obmedzenia využívať všetky výhody našich výrobkov, služieb a akčných ponúk, radi by sme vás oboznámili s niektorými novými pravidlami a informáciami, ktoré súvisia s novou európskou legislatívou na ochranu osobných údajov, teda nariadením GDPR, účinným od 25. mája 2018 v celej Európskej únii vrátane Slovenskej republiky.

V tomto dokumente sme pre vás zhrnuli všetky informácie o tom, aké osobné údaje o našich zákazníkoch zhromažďujeme pre potreby poskytovania služieb, najmä plnenie objednávok a súvisiacich služieb, aké osobné údaje spracovávame, komu ich môžeme odovzdávať a aká máte vy sami v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov práva. Všetky podrobnosti nájdete na www.kitl.sk.

Táto informácia obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach kupujúcich/zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

A. Aké osobné údaje spoločnosť BEKAMA s.r.o. spracováva?

A.1.1 BEKAMA s.r.o. Spracovávané osobné údaje:

a) identifikačné údaje zákazníka, tj. najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo v šifrovanej podobe;

b) kontaktné údaje zákazníka, tj. osobné údaje umožňujúce nám sa s ním skontaktovať, ako e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo;

c) nastavenie zákazníka, tj. údaje uložené v jeho účtu, predovšetkým adresy;

d) údaje o zákazníkových objednávkach, tj. informácie o tovare a službách, ktoré si objednal, spôsobu ich doručenia a platby vrátane údajov o reklamáciách;

e) údaje o zákazníkovom správaní na webe, tj. tovar a služby, ktoré si zobrazuje, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky, a aj údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezerá, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia vrátane lokalizačných a prístupových údajov;

B. Prečo spoločnosť BEKAMA s.r.o. osobné údaje spracúva a čo ju k tomu oprávňuje? 

Spomínané osobné údaje spracovávame na účely plnenia zmluvy napríklad na vybavenie objednávok a ich zaslanie na doručovaciu adresu a ďalších činností na zabezpečenie funkčnosti služieb. Osobné údaje spracovávame z bezpečnostných dôvodov aj zákonných dôvodov. Uvádzame nasledujúce príklady:

Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi spoločnosťou BEKAMA a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenie objednaného tovaru. Bez poskytnutia predmetných údajov nemôže spoločnosť BEKAMA vybaviť Vašu objednávku.

Po realizácii dodávky tovaru alebo služby ďalej spracúvame osobné údaje zákazníkov z dôvodu plnenia povinností uchovávať určité údaje v dobe stanovenej právnymi predpismi. Ak teda právny predpis stanovuje dobu, počas ktorej musí spoločnosť uchovávať osobné údaje zákazníkov, budú tieto údaje spracúvané a uchovávané aj po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Pre ponuku našich produktov zákazníkom vo forme obchodných oznámení využívame predovšetkým e-mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho udelenie nie je podmienkou nákupu tovaru ani užívanie webových stránok v plnom rozsahu. Súhlas Spoločnosti udeľujete v priebehu registrácie na webových stránkach, alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení, alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre lepšiu cielenie reklamy a propagácie spracováva spoločnosť BEKAMA prostredníctvom cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu používaním vhodných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava Spoločnosť štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete nasledovnom odkaze [https://www.kitl.sk/osobni-udaje/cookies/].

Zákazník môže udeliť spoločnosti BEKAMA súhlas so zasielaním informácií, noviniek a obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb spoločnosti prostredníctvom elektronickej pošty a poštovej adresy zákazníka.

BEKAMA nikdy neposkytuje Vaše dáta tretím stranám k účelom priameho marketingu, pokiaľ nám k tomu nedáte výslovný súhlas.

V prísne obmedzenej miere poskytujeme potrebné osobné údaje našim poskytovateľom služieb, ktorí sú (okrem iného) zodpovední za doručovanie Vami objednaného tovaru. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní zachovať dôvernosť Vašich údajov v rovnakej miere ako BEKAMA. Spoločnosť môže byť ďalej povinná poskytnúť osobné údaje účtovnej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva, prístup k osobným údajom tak môžu mať v nevyhnutnom rozsahu i tieto osoby.

Zákazník je povinný uvádzať vždy presné osobné údaje. V prípade akýchkoľvek zmien osobných údajov, vrátane pominutia dôvodu ich spracovanie, je zákazník povinný bezodkladne informovať spoločnosť BEKAMA. V prípade, keď zákazník uvádza osobné údaje tretích strán zodpovedá za to, že tieto údaje sú získané a odovzdávané spoločnosti BEKAMA v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane prípadného získania súhlasu tretích strán.

Webové stránky nie sú zamerané na deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. od osôb mladších ako 18 rokov, údaje bezodkladne odstránime z našich záznamov. Avšak BEKAMA môže zbierať osobné údaje týkajúce sa detí, resp. od osôb mladších ako 18 rokov, a to od rodičov alebo zákonného zástupcu na základe ich výslovného súhlasu.

Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov zákazníkov je nasledujúca:

  • uchovávanie po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu,
  • uchovávanie po dobu stanovenú právnymi predpismi, predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi.

Viac informácií nájdete v Obchodných podmienkach.

C. Kto osobné údaje zákazníkov spracováva a komu je spoločnosť BEKAMA s.r.o. odovzdáva?

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje spracúva BEKAMA s.r.o. ako správca. To znamená, že BEKAMA s.r.o. stanovuje vyššie vymedzené účely, pre ktoré zákazníkove osobné údaje zhromažďuje, určuje prostriedky ich spracovania a zodpovedá za ich riadne vykonanie.

Pre spracovanie osobných údajov takisto využíva služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa pokynov spoločnosti BEKAMA s.r.o. a na účely, ktoré sú opísané v časti B, viď vyššie. Takými spracovateľovi sú:

a) poskytovatelia cloudových služieb a ďalšie dodávatelia technológií a podpory;

b) prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ktorí pomáhajú BEKAMA s.r.o. s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre jej zákazníkov;

c) poskytovatelia služieb spracovávajúcich zásielky, vrátane a najmä ich doručovateľov;

d) poskytovatelia služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonanie objednávok.

D. Z akých zdrojov spoločnosť BEKAMA s.r.o. osobné údaje získava?

Spoločnosť BEKAMA s.r.o. spravidla spracováva osobné údaje, ktoré jej poskytnú zákazníci priamo v rámci objednávanie služieb, vytváranie a používanie účtu, alebo pri komunikácii s ňou napríklad elektronickou poštou či v zákazníckom centre. Tieto osobné údaje BEKAMA získava priamo od zákazníkov na základe ich správania sa na webových stránkach BEKAMA.cz. 

E. Bezpečnosť informácií

Ku všetkým informáciám, ktoré spoločnosť BEKAMA s.r.o. zhromaždila, uložila a zabezpečila vo svojich systémoch, majú prístup iba oprávnení zamestnanci alebo pracovníci. Pri práci s osobnými údajmi BEKAMA s.r.o. dodržiava všetky nariadenia, ktoré stanovuje zákon a právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Svoje systémy udržuje pod stálym dohľadom a pre zaistenie dôvernosti osobných údajov užívateľov priebežne uvádza do praxe najnovšie poznatky z oblasti bezpečnosti a prijíma opatrenia na obmedzenie rizík spojených s neoprávneným prístupom či stratou, poškodením alebo vymazaním osobných údajov užívateľov.

F. Aké práva má zákazník pri spracovaní osobných údajov? 

Zákazník, resp. dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:

a) právo na prístup, v rámci ktorého má zákazník právo vedieť, aké údaje o ňom spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde jeho osobné údaje získavame, komu je odovzdávame, kto je mimo danú spoločnosť spracováva a aká má zákazník ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Všetky tieto informácie nájdete vyššie. Ak si nebude zákazník istý, aké osobné údaje o ňom spoločnosť BEKAMA s.r.o. spracováva, môže sa na túto skutočnosť opýtať a pokiaľ tieto údaje spoločnosť spracovávať bude, má zákazník právo k nim získať prístup. V rámci práva na prístup môže zákazník spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Prvá kópia je zadarmo, ďalší kópie s poplatkom.

b) právo na prenos údajov - v prípade osobných údajov, ktoré BEKAMA spracováva automatizovane má zákazník právo získať poskytnuté osobné údaje od BEKAMA a to v bežne používanom formáte, a alebo má právo požadovať ich odovzdanie inému správcovi.

c) právo na opravu spracúvaných osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné, v rámci ktorého má zákazník právo na to, aby ich spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila, prípadne doplnila, a to po patričnom overení zákazníkovej totožnosti.

d) právo na výmaz, v rámci ktorého má zákazník v niektorých prípadoch právo, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu jeho osobné údaje vymazala. Ide o nasledujúce prípady:

  • spoločnosť už zákazníkove osobné údaje nepotrebuje na účely, na ktoré je spracovávala
  • zákazník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je jeho súhlas nevyhnutný a spoločnosť zároveň nemá iný dôvod, pre ktorý by tieto údaje potrebovala naďalej spracovávať
  • zákazník využije svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe ich zákonných záujmov, a spoločnosť zistí, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemá
  • zákazník sa domnieva, že spoločností vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo na vymazanie sa neuplatnia v prípade, že spracovanie osobných údajov zákazníka je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti alebo určenie, výkonu alebo obhajobu jej právnych nárokov.

e) právo na obmedzenie spracovanie, ktoré môže okrem práva na vymazanie zákazník využiť a v rámci ktorého môže v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označenie jeho osobných údajov a aby tieto údaje neboli naďalej predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, a to nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale iba na obmedzený čas.

f) právo namietať proti spracovaniu, v rámci ktorého môže zákazník namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe svojho legitímneho záujmu. Čo sa týka marketingových aktivít, prestane spoločnosť zákazníkove osobné údaje spracovávať bez ďalšieho upozornenia; v ostatných prípadoch tak urobí, ak nebude mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takomto spracovaní pokračovala.

g) právo podať sťažnosť, ktoré zákazníkovi umožňuje predložiť sťažnosť príslušného dozorného úradu, napriek uplatnenie uvedených práv. Toto právo môže zákazník uplatniť predovšetkým vtedy, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje spracúva spoločnosť neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti spoločností uskutočňovalo spracovanie osobných údajov môže zákazník podať na Úrad pre ochranu osobných údajov - webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na nás: BEKAMA s.r.o., Ipeľská 4, 821 07 Bratislava, adresa elektronickej pošty: info@kitl.sk, telefón +421 904 887 887.